Algemene voorwaarden

Heijboer Webdesign

Verzoek
Wij ontvangen graag een ondertekend verzoek.
Wilt u uw verzoek schriftelijk en ondertekend naar ons toesturen?
Alleen dan mogen wij uw verzoek in behandeling nemen.

Het adres is:
Heijboer Webdesign
Drakenstein 41
3085NM Rotterdam
1. Definities
Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
Provider: Heijboer Webdesign, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24350273 te Rotterdam.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Heijboer Webdesign de Overeenkomst heeft afgesloten.
Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Heijboer Webdesign.
Partij(en): Partij(en) bij de (te sluiten) Overeenkomst.
Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.
Website: de website op het adres www.heijboerwebdesign.nl.
Domeinnaam: een combinatie van tekens die ter identificatie van een computer op internet dient.
Netwerk: de communicatieapparatuur, aansluitingen en verbindingen waarmee een computer kan communiceren met andere computers, via met name het internet.
2. Toepasselijkheid / uitvoering
Op alle Offertes, Overeenkomsten en leveringen van Heijboer Webdesign zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de Overeenkomst bepalingen of voorwaarden stelt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Heijboer Webdesign alleen bindend indien en voor zover deze door Heijboer Webdesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Heijboer Webdesign is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.
3. Communicatie
De door Heijboer Webdesign ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
Waar in de Overeenkomst van ‘schriftelijk’ wordt gesproken, kan worden volstaan met e-mail mits de authenticiteit en integriteit van deze e-mail in voldoende mate vaststaat.
4. Verplichtingen / rechten Heijboer Webdesign
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Heijboer Webdesign dat zij de Overeenkomst zal uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
Heijboer Webdesign zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de overeengekomen producten en/of diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag.
Heijboer Webdesign zal zich inspannen in om in geval van het niet beschikbaar zijn van producten en/of diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de Website dan wel per elektronische berichtgeving worden verstrekt.
Heijboer Webdesign behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van Heijboer Webdesign. Heijboer Webdesign zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Heijboer Webdesign zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.
Heijboer Webdesign behoudt zich het recht voor updaten ten behoeve van ingrijpende Joomlaversie aanpassingen of verbetering van een redelijk bedrag te berekenen aan de opdrachtgever, met van tevoren op de hoogte stellen van de geplande aanpassing.
Heijboer Webdesign zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.
5. Verplichtingen / rechten Opdrachtgever
Opdrachtgever stelt Heijboer Webdesign steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat, of Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is uitsluitend toegestaan wanneer dit expliciet bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald en uitsluitend voor zover dergelijk materiaal in Nederland legaal opgeslagen en verspreid mag worden.
Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Heijboer Webdesign of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Heijboer Webdesign, overige klanten van Heijboer Webdesign of internetgebruikers hindert of schade toe kan brengen. Heijboer Webdesign zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen ter preventie van hinder, overlast of schade.
Opdrachtgever vrijwaart Heijboer Webdesign van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette en  aan eventueel door Heijboer Webdesign gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de geleverde producten en diensten.
Zonder toestemming van Heijboer Webdesign is het Opdrachtgever verboden de door Heijboer Webdesign verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
Heijboer Webdesign heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten per direct en zonder voorafgaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Heijboer Webdesign niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Heijboer Webdesign bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.
6. Prijzen / Offertes
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Heijboer Webdesign behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. Heijboer Webdesign is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina's van de Website. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes verliezen hun geldigheid 30 dagen na de datum van verzending, tenzij de offerte anders vermeldt.
Indien blijkt dat de voor of bij het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Heijboer Webdesign het recht de prijzen hierover aan te passen.
7. Overeenkomst / levertijd
De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de aanvaarding van de Overeenkomst door Heijboer Webdesign is bevestigd.
De door Heijboer Webdesign opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Heijboer Webdesign is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Heijboer Webdesign zo spoedig mogelijk de overeengekomen dienst(en) leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na oplevering van de Dienst, tenzij Opdrachtgever binnen deze periode al gebruik heeft gemaakt van de Dienst.
8. Gebruik van netwerken
Heijboer Webdesign zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van Netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het Netwerk van Heijboer Webdesign. Heijboer Webdesign kan echter niet garanderen dat deze Netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
Aan het gebruik van deze Netwerken kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Heijboer Webdesign zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
Indien naar het oordeel van Heijboer Webdesign een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Heijboer Webdesign of derden en/of van de dienstverlening via een Netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Heijboer Webdesign gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
9. Domeinnamen

Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen of gebruik van één of meer Domeinnamen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
Aanvraag, toekenning en gebruik van een Domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Heijboer Webdesign vervult hierbij slechts een bemiddelende rol en kan geen garanties verstrekken dat een aanvraag, toekenning of gebruik ook werkelijk mogelijk zal blijken.
Opdrachtgever vrijwaart en houdt Heijboer Webdesign schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een Domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
Heijboer Webdesign is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Heijboer Webdesign.
Indien Heijboer Webdesign een Domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Heijboer Webdesign medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze Domeinnaam.
Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een Domeinnaam.
Heijboer Webdesign heeft het recht de Domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Heijboer Webdesign gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

10. Rechten van intellectuele eigendommen

Alle rechten van intellectuele eigendommen op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij Heijboer Webdesign of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.
Het is Heijboer Webdesign toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien Heijboer Webdesign door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
Opdrachtgever verstrekt hierbij Heijboer Webdesign een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Heijboer Webdesign verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Heijboer Webdesign geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Heijboer Webdesign.

11. Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever dient de door Heijboer Webdesign uitgeschreven rekening te voldoen via één van de op de Website aangegeven betalingswijzen.
Betalingen dienen ten hoogste 21 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
Alle voor Heijboer Webdesign uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
Bij verzuim van betaling aan de kant van Opdrachtgever is Heijboer Webdesign gerechtigd de website waarover het gaat offline te zetten.
Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
In bovenstaande gevallen heeft Heijboer Webdesign voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Heijboer Webdesign vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. In het bijzonder heeft Heijboer Webdesign in deze gevallen het recht door Opdrachtgever opgeslagen of aangeboden websites, bestanden en/of e-mailadressen ontoegankelijk te maken dan wel te blokkeren.

12. Aansprakelijkheid

Heijboer Webdesign aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
De totale aansprakelijkheid van Heijboer Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
Aansprakelijkheid van Heijboer Webdesign voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Gezien het op de betrokken Netwerken grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet Opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Heijboer Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Heijboer Webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
Buiten de in artikel 12.2 genoemde gevallen rust op Heijboer Webdesign geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Heijboer Webdesign.
De aansprakelijkheid van Heijboer Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Heijboer Webdesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Heijboer Webdesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Heijboer Webdesign in staat is adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Heijboer Webdesign meldt.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Heijboer Webdesign lijdt ten gevolgde van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
Opdrachtgever vrijwaart Heijboer Webdesign voor alle aanspraken van derden

13. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Heijboer Webdesign door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Heijboer Webdesign kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14. Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
De Overeenkomst kan na de minimumtermijn uit het vorige lid door Heijboer Webdesign en Opdrachtgever tegen het einde van elke kalendermaand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Heijboer Webdesign het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Heijboer Webdesign op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
De lage kosten voor bouw website zijn er op gebaseerd dat men tenminste 36 maanden van de hosting door Heijboer Webdesign gebruik maakt. Bij vroegere ontbinding cantract kan geen aanspraak worden gemaakt op de door Heijboer Webdesign gebouwde website.

15. Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
Heijboer Webdesign zal zich onthouden van kennisname van de inhoud van verzonden, ontvangen of opgeslagen communicatieberichten en bestanden van Opdrachtgever, tenzij kennisname redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst, voor het goed laten functioneren van producten en/of diensten of voor het nakomen van een wettelijke plicht van Heijboer Webdesign.

16. Wijzigingen AV

Heijboer Webdesign behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Heijboer Webdesign of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Verandering in management of rechtsvorm bij Opdrachtgever of Heijboer Webdesign hebben geen invloed op de Overeenkomst.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Heijboer Webdesign gevestigd is.
Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan.
In gevallen zoals in het vorige lid bedoeld, zullen Partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

Heijboer Webdesign
Drakenstein 41, 3085 NM Rotterdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webhosting, uitgevoerd door Heijboer Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan Heijboer Webdesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 24 december 2014.